PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

El vot per correu pot sol·licitar-se fins al pròxim 18 d’abril en qualsevol oficina de Correus.

Vot per correu des d’Espanya

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general.

Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a disposició dels electors a les oficines postals de tot Espanya.

Una vegada emplenat el model oficial de sol·licitud de vot per correu, l’elector el lliurarà personalment, amb caràcter gratuït, a qualsevol oficina de Correos. S’haurà de presentar l’original del document nacional d’identitat (DNI) —no serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia del titular—, permís (carnet) de conduir (amb fotografia) o passaport (amb fotografia) a fi que l’empleat postal pugui comprovar-ne la identitat i la signatura. S’acceptarà la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocòpies.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l’elector, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. El lliurament d’aquesta documentació es farà sempre personalment a l’interessat i al domicili assenyalat a la sol·licitud (després de dos intents fallits de lliurament al domicili, es deixarà avís d’arribada per a la seva recollida a l’oficina postal corresponent).

Un cop rebuda la documentació, l’elector ha de presentar el sobre model oficial adreçat a la mesa electoral, el qual ha de contenir el certificat d’inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s’inclourà la papereta, a qualsevol oficina postal d’Espanya. La tramesa serà cursada com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

En cas de malaltia o incapacitat, cal acreditar-la mitjançant certificació mèdica oficial, la qual s’ha d’incloure juntament amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu, i aquesta sol·licitud la pot efectuar, en nom de l’elector, la persona autoritzada notarialment o consularment. Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar un elector. L’empleat de Correos que en formalitzi l’admissió recollirà tota la documentació presentada pel representant (poder notarial o consular i metge certificat oficial) per trametre-la a l’Oficina del Cens Electoral juntament amb la sol·licitud.

Ajuntament de Castelló

Publicitat