- PUBLICITAT -

 

Tràmit per a l’aportació de la Declaració responsable d’ingressos de famílies nombroses, que han de presentar en el primer trimestre de cada any les famílies nombroses amb quatre persones descendents computables que disposen de categoria especial per motius econòmics.

Objecte del tràmit

Possibilitar l’aportació del formulari Declaració responsable d’ingressos de famílies nombroses IA-22701-01-E

PUBLICITAT

Requeriments

Disposar d’un títol de família nombrosa de categoria especial pels ingressos de la unitat familiar.

Termini de presentació

Des de l’1 de gener fins al 31 de març de cada any.

On s’ha d’anar?

Presencial

Es podrà presentar en:

– En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
– Quan es presente la sol·licitud en els registres dels ajuntaments o de les mancomunitats que col·laboren en la tramitació d’aquests títols i carnets, o en aquells que tinguen subscrit un conveni amb la Generalitat per a la presentació d’escrits, es reconeixerà com a vàlida amb caràcter general la data d’aquesta presentació.
– També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

Què s’ha de presentar?

No s’ha d’aportar cap documentació, només cal presentar el formulari de la DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS FAMÍLIA NOMBROSA degudament omplit.

Més informacióací.

- PUBLICITAT -