- PUBLICITAT -

Documents de l’arxiu local

CN | F. Xavier Martí

Ara ens pot resultar estrany que unes de les primeres coses que feren les autoritats castellonenques després d’aconseguir la independència de Xàtiva en 1587, foren la fundació d’un convent i la institució d’una confraria. El document següent, de 6 de juny de 1589, és l’acta del consell general en què s’aprova la creació de la confraria de la Puríssima Sang. Cal fer notar que les confraries del segle XVI tenien unes funcions més àmplies que les creades a partir del segle XIX, ja que no solament tenien una finalitat religiosa sinó també assistencial, de manera que entre els confrares es creaven vincles de germanor i solidaritat. Tingué la seua capella, després anomenada de l’Aurora, que encara es troba a la plaça de l’Església.

Documents de l’arxiu local

Comencen los actes de la sala de la present vila nova de Castelló, del any 1589 en 1590, essent jurats los magnífichs Pere Morata, Berthomeu Cuquó, Juan Franco y Godes y Juan Franco.

Institució de la confraria de la Sanch de Jesucrist.

Die sexto junii anno a nativitate Domini MDLXXXVIIII.

Los magnífichs Miquel Gil, llochtinent de justícia en lo present any de la present vila nova de Castelló, Pere Morata, Berthomeu Cuquó, major de dies, Juan Godes y Juan Franco, jurats en lo mateix any de dita e present vila,

tots vehins y habitadors de la present vila nova de Castelló, ajustats y congregats en la sala de dita vila per veu de Antoni Fabià, verguer dels dits magnífichs jurats, segons a mi, notari davall scrit, verbalment feu relació, hon per semblants coses y altres se acostuma de ajustar consell, y representants lo present y general consell; als quals així ajustats lo dit magnífich Pere Morata, jurat en cap, dix i proposà a tot lo present y general consell que a humil supplicació de alguns particulars y devots de la Sanch de Jesuscrist, lo molt reverend senyor official de la ciutat de Xàtiva entén concedir llicència eo instituhir confraria de la Puríssima Sanch de Jesucrist en la present vila nova de Castelló ab pacte y condició que si acàs en lo sdevenidor la dita confraria vingués a menys y no tingués renda per a supportar los gastos que en ella se offeriran, que en tal cas la present vila supplixca, ajude y pague lo que se offerirà pagar en dita confraria y açò per a que aquella no vinga a menys o fallir, […] ab los capítols y ordinacions que per lo discret Jusep Casanova, notari, se llegiran y declararan.

Capella de la Sang

E tots unànimes y concordes y mengú discrepant dixeren y respongueren que accepten y tenen per bé de que se instituhixca dita confraria de la Puríssima Sanch de Jesucrist y prometten y se obliquen que totstemps y quant la dita confraria instituhida que sia y confrares de aquella vindran a menys, fallir y no poder socórrer al gasto que se offerirà y offerir se podrà a la dita confraria en tal cas de pagar tot allò que convindrà pagar per dita confraria y sostenir aquella ab los capítols y ordinacions que per dit mossén Jusep Casanova, notari, se han llegit, volent que per aquell se’n reba acte públich per haver-ne memòria en lo sdevenidor y per conservació dels drets de dita confraria. Lloen y approven […].

Testes, los honorables Batiste Calp, scrivent y Pedro Martinis, ministre, de dita vila habitadors.

(Castelló 1589, juny 6. Arxiu Municipal de Castelló, sign. H-1/1, fol. 26 i 27).

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací