- IFORMACIÓ -

 

Ajuntament de Villanueva de Castellón

PUBLICITAT

Edicte de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre canvi de topònim del municipi.

EDICTE

Per acord de Ple de 16 de gener de 2020 s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per «Castelló». En compliment de l’article 9 del Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment pel al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, s’obri un termini d’informació pública per 20 dies hàbils a partir del següent al de la present publicació a l’efecte que qualsevol persona, física o jurídica, puga examinar l’expedient i formular les al·legacions que estime pertinents.

En finalitzar el període d’informació pública, el Ple de l’Ajuntament resoldrà les al·legacions presentades i procedirà a l’aprovació definitiva del canvi de denominació del municipi. En el cas que no s’haja presentat cap reclamació en el tràmit d’informació pública, no serà necessària l’adopció d’un nou acord plenari d’aprovació.

El que es publica als efectes oportuns.

En Villanueva de Castellón, 17 de gener de 2020.
L’alcalde-president.
2020/783

- PUBLICITAT -