PUBLICITAT

 

Totes les províncies del País Valencià es troben des de hui dilluns 1 de juny en FASE 2.

La mobilitat i condicions a la Comunitat Valenciana així com a altres Comunitats Autònomes o zones del nostre país que han passat a Fase 2 es troba regulada per l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig del Ministeri de Sanitat i l’Orde SND/458/2020, de 30 de maig.

Infografia resumida què es pot fer en la fase 2 amb fotmat pdf

MOBILITAT I CIRCULACIÓ

PUBLICITAT

Es podrà circular pels municipis que integren la província a la qual es pertanya a l’efecte del procés de desescalada i no es permitirà viatjar a altres províncies o zones diferents a la qual es residisca, excepte per les causes ja contemplades anteriorment: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra de anàloga naturalesa.

Es podrà anar a segones residències sempre que estiguen en la mateixa província on es tinga la residència habitual o sense límits.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, i amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen al mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.

L’ús de les mascaretes fora de la llar i a espais públics, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, és obligatori per als majors de 6 anys quan no puga garantir-se el distanciament social. També és obligatori si has d’usar el transport públic.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has d’aïllar-te i quedar-te a casa, telefona al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

CONTACTE SOCIAL

Es pot mantindre contacte social en grups de 15 persones màxim, excepte en el cas que siguen convivents, que no existeix aquest límit.

Durant els contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes: distància mínima de seguretat de dos metres, mesures alternatives de protecció física si no fóra possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Les vetles poden realitzar-se amb un límit màxim de 25 persones a espais a l’aire lliure o 15 persones a espais tancats, amb independència que siguen convivents.

La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a enterrament o cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones, entre familiars i afins.

Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se supere un 50% del seu aforament. Es mantindrà la distància de seguretat de, almenys, un metre entre les persones. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al culte.

Es permetran la celebració de cerimònies nupcials en instal·lacions, públiques o privades, sempre que no se supere el 50% del seu aforament. Podran assistir un màxim de 100 persones a espais a l’aire lliure o de 50 persones a espais tancats, mantenint la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

L’ús dels urinaris, vestuaris, provadors, sales de lactància o similars en qualssevol establiment, està permés per a clients, visitants o usuaris amb una ocupació màxima d’una persona per a espais de fins quatre metres. Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà d’un terç del nombre de cabines/urinaris que tinga l’estada.

ACTIVITAT FÍSICA I PASSEJOS

Es permet circular per les vies o espais d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, per a la pràctica de les activitats com passejos i esport no professional.

Però no es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a practicar l’activitat física.

La pràctica d’esport es farà de manera individual, excepte en les persones que hagen d’eixir acompanyades per motius de necessitat o dependència, persones majors de 70 d’anys i xiquets menors de 14 anys.

Grups d’edat i franges horàries.

Segons l’Orde SND/445/2020 de 26 de maig per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, s’alcen algunes restriccions respecte als passejos i esport.

Entre 0 i 70 anys: No seran aplicables als desplaçaments de la població infantil les limitacions d’1 km respecte al domicili. No seran aplicable ni per a la pràctica de l’activitat física no professional ni per als passejos les franges horàries.

La població infantil podrà eixir en grups de fins 10 persones i sense límit quan vagen acompanyats de tots els adults amb els quals convisquen.

Per a majors de 70 anys i persones que hagen d’eixir acompanyades per motius de necessitat es mantenen la franges horàries: entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores.

COMERÇ

Reobrin tots els locals i establiments minoristes amb independència de la seua superfície útil d’exposició i venda, sempre que complisquen les normes d’un 40% de l’aforament total del local i, en el cas de tindre diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles deurá guardar aquesta mateixa proporció.

Caldrà garantir una distància de dos metres entre clients. Si no és possible, es permetrà la permanència d’un client dins del local i hi haurà horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys.

Es permeten les accions comercials o de promoció i rebaixa, però s’hauran d’acompanyar de mesures destinades a evitar aglomeracions.

Es permet la venda ambulant en mercats ambulants, però es garantirà la limitació a 1/3 dels llocs habituals o autoritzats, limitant l’afluència de clients que assegure la distància social de 2 metres.

Reobrin els centres i parcs comercials amb limitació d’aforament al 30% de les seues zones comunes i al 40% en cadascun dels establiments comercials. Però no es poden utilitzar les zones recreatives infantils, ludoteques o àrees de descans, havent de romandre tancades. L’ús de condícies familiars i sales de lactància es restringirà a una única família.

HOSTELERIIA I RESTAURACIÓ

Podran reobrir al públic els establiments d’hosteleria i restauració per a consum a l’interior del local, sempre que no se supere un 40% del seu aforament.

El consum dins del local podrà realitzar-se únicamente assegut en taula, o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia.

Les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hosteleria mantenen la limitació al 50% de les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones.

No poden obrir les discoteques i bars d’oci nocturn.

ESPORT I OBERTURA DE PISCINES ESPORTIVES

Els entrenaments dels esportistes es desenvoluparan sempre complint estrictament les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Els esportistes no podran compartir cap material d’ús individual. Si això no fóra possible, qualsevol equip o material utilitzat per a exercicis tàctics o entrenaments específics o de manteniment mecànic i de material o equipament.

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenament bàsic, de manera individual, als centres d’entrenament de què disposen els clubs o en una altra mena d’instal·lacions que es troben obertes al públic.

Obertura de piscines esportives. Es poden obrir les piscines a l’aire lliure o cobertes per a la realització d’activitats esportives. Tenen accés preferent els esportistes integrats, a través de la corresponent llicència, en la federació esportiva les modalitats i les especialitats de la qual esportives es desenvolupen en el medi aquàtic; natació, salvament i socorrisme, triatló, pentalon modern i activitats subaqüàtiques.

Es respectarà el límit del 30% d’aforament en cada piscina, tant quant a l’accés, com durant la pròpia pràctica, excepte quan la piscina es dividisca per carrers d’entrenament, situació en la qual només podrà exercir activitat un esportista per carrer. Està permés l’ús de vestuaris.

PISCINES RECREATIVES I PLATGES

Es poden obrir al públic les piscines recreatives i a elles pot accedir qualsevol persona sempre que es mantinga l’aforament màxim d’un 30% de la capacitat de la instal·lació.

Si no es poden mantindre la distància de seguretat entre usuaris es reduirà l’aforament.

Per a accedir a la piscina és necessari concertar cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació.

Les normes d’higiene i prevenció es recordaran als usuaris de piscines i platges mitjançant cartelleria visible o missatges de megafonia, així com la necessitat d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

S’ha d’establir una distribució espacial d’usuaris per a garantir la distància de seguretat mitjançant senyals en el sòl limitant els espais. Els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat.

No es poden usar les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.

Es pot accedir a les platges de la mateixa província o unitat territorial de referència establerta en el pla de desescalada.

Els Ajuntaments podran establir limitacions d’accés, que en tot cas serà gratuït, i d’aforament per a assegurar que es respecta la distància interpersonal d’almenys, dos metres entre banyistes.

Es poden usar dutxes, i vestuaris, limitant l’ocupació a una persona, llevat que necessite assistència.

Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari.

A la platja està permesa la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants.

TURISME ACTIU

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins 20 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Poden reobrir-se al públic les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics, sempre que no se supere 1/3 del seu aforament.

Els espais tancats on s’hagen de celebrar esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, han de ventilar-se dues hores abans del seu ús.

Les activitats d’animació o classes grupals han d’organitzar-se amb un aforament màxim de 20 persones i respectant la distància la mínima de seguretat.

Poden reobrir-se les piscines i spas de l’establiment segons les recomanacions generals per a piscines.

ACTIVITATS CULTURALS

Les biblioteques, sales d’exposicions i monuments podran dur a terme les seues activitats sempre que no se supere un 1/3 de l’aforament autoritzat i s’adopten les mesures necessàries per al degut control de les aglomeracions.

Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre l’activitat sempre que compten amb butaques pre-assignades i no superen 1/3 de l’aforament autoritzat.

En el cas d’altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals, la reanudació de l’activitat a llocs tancats no podrà superar un 1/3 de l’aforament autoritzat ni reunir més de 50 persones; i a llocs oberts no podrà superar-se 1/3 de l’aforament ni reunir més de 400 persones.

CONGRESSOS I CONFERÈNCIES

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències a pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

En tot moment, aquests esdeveniments deuran, complir les obligacions de distància física exigida de dos metres, sense superar en cap cas la xifra de 50 assistents, havent de fomentar-se la participació no presencial d’aquells que puguen prestar la seua activitat a distància.

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de dos metres es deurà disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc.

ES MANTÉ REOBERTURA AMB CITA PRÈVIA

Els concessionaris d’automoció

Les estacions d’ITV

Els centres de jardineriia i vivers de plantes

Les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, a excepció d’aquells que es troben situats dins de centres comercials.

Informació de: http://infocoronavirus.gva.es/

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací