INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

Prestacions econòmiques d’emergència social amb la finalitat d’ajudes en quantitats econòmiques destinades a despeses de subministraments bàsics de vivenda, despeses extraordinàries i despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

Persones beneficiàries:

Persones individuals o nuclis familiars residents i empadronats al municipi de Villanueva de Castellón, no incursos en prohibicions de l’article 13 de la Llei General de Subvencions i amb renda per capita no superior a l’establida en la Instrucció que anualment publica la Direcció General de Servicis Socials.

Estar valorat per la treballadora social municipal la necessitat de la prestació.

No disposar d’altres ajudes per a la mateixa finalitat.

Haver justificat les prestacions concedides amb anterioritat en el Pla Familiar d’Inserció.

PUBLICITAT

Que no existisca absentisme escolar en la unitat familiar de convivència.

Bases reguladores: Acord de Ple de 17 de novembre de 2017, publicada en el BOPV de 5 de febrer de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 21 de gener al 30 de novembre de 2020.

Departament de serveis socials
L’alcalde-president, Oscar Noguera Alberola


Documents relacionats

- PUBLICITAT -