- PUBLICITAT -

 

Anunci Ple Ordinari hui dijous 09 de juny de 2022, a les 19.00 h, segueix-lo en directe a la portada de Castelló Noticies.

Segons informa El Miragall digital:

PUBLICITAT

Per Resolució d’Alcaldia 2022-0865, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que es celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 21 de juliol, dijous, a les 19 h, acabades les restriccions sanitàries el públic podrà assistir a la sessió. També podeu seguir el ple en directe a:

Es tractarà el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

Acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 2 de juny de 2022.
Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 9 de juny de 2022.
Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 22 de juny de 2022.

2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT
CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Compte General de l’exercici 2021 (Expedient núm.1231/2022).
2.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació dels dies festius per a l’any 2023 (Expedient núm.1837/2022).
2.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal de Castelló (PUAM) (Expedient núm.1893/2022).
2.4. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació de crèdit núm.33/2022 per modalitat suplement de crèdit (Expedient núm.1936/2022).

3. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF)

PART DE CONTROL

4. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CASTELLÓ I ESQUERRA: COMPROMÍS SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DELS SEUS MEMBRES EN LES COMISSIONS INFORMATIVES.
5.DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.
6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.
8. PRECS I PREGUNTES.

Font: Alcaldia
- PUBLICITAT -