- PUBLICITAT -

 

Anunci Ple Ordinari hui dijous 18 de novembre de 2021, segueix-lo en directe a la portada del Miragall digital.

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial hui 18 de novembre de 2021, dijous, a les 20.00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, aquests es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la portada de la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborranys actes sessions anteriors ( sessions 16, 27 de setembre, i 14 d’octubre de 2021)

Dació compte de Resolucions d’Alcaldia

PUBLICITAT

Informació Regidories

Aprovació Modificació Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Aprovació Modificació de l’Ordenança Municipal d’establiment de la Taxa per Prestació del Servei regulador dels procediments de tramitació i control d’actuacions urbanístiques, de concessió de llicències d’obertura d’establiments i ambientals, i d’espectacles i recreatives, o d’altres de semblant naturalesa.

Aprovació Modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe .

Aprovació definitiva concessió gratuïta i anticipada convenis Ronda Sud-Cementeri i Ronda Sud-Salvador Pons

Aprovació creació de les Comissions de Serveis Socials, segons la Llei 3/2019 i Decret 68/2020.

Elecció de Jutge-ssa de Pau Substitut/a

Ratificació Resolució Alcaldia Adhesió Pla Convivint

Mocions

Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 12 de novembre de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -