- PUBLICITAT -

 

Noves mesures restrictives amb la finalitat de protegir la salut de la població de la Comunitat Valenciana des del 21/01/2020.

Limitació de l’entrada i eixida en la Comunitat Valenciana fins al 31 de gener

S’estableix el confinament perimetral autonòmic.

La restricció d’entrar i eixir del territori de la Comunitat Valenciana continuarà vigent amb l’única excepció dels casos excepcionals contemplats en la norma. Es tracta de casos com la volta a la residència habitual, cuidat de familiar dependent, exàmens oficials, desplaçament al lloc de treball, assistència a centres sanitaris o casos de força major.

Nombre màxim de persones en reunions soci-familiars
Es restringeix a 6 el nombre màxim de persones en reunions socials i familiars, tant en espais públics com privats, excepte convivents.

PUBLICITAT

ALTRES MESURES DES DE LES 00.00H DEL DIA 21 DE GENER FINS A les 23.59H DEL 3 DE FEBRER DE 2021

1. Tancament cautelar dels següents establiments, espais i activitats:

a) Centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludotecas, centres d’oci i entreteniment juvenil) i centres on es desenvolupen activitats festeres tradicionals.

b) Bars, restaurants, cafeteries i altres establiments d’oci, llevat que en els mateixos es preste servei de recollida de menjar i/o beguda en el local o enviament a domicili. Queden exceptuats d’aquesta mesura aquells locals que es puga considerar essencial o no substituïble:

• Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.
• Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers, per a ús exclusiu dels clients allotjats en aquests.
• Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal ocupat.
• Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d’ensenyament reglat (Col·legis d’Educació Primària, Instituts i Universitats i similars).
• Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació que presten servei de manera habitual als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres.

Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l’horari d’obertura de l’establiment.

c) Establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles, salons *cíber i similars.

2. Locals comercials.

Els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18.00 hores.

S’exceptua l’activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats a l’activitat comercial essencial d’alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i venda d’aliments per a animals, únicament per a la venda d’aquests productes, així com els departaments dedicats a totes les activitats esmentades que es puguen trobar a l’interior dels establiments.

3. Esports, activitat física i instal·lacions esportives

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva, a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles només en cas de convivents.

El nombre màxim de persones que es podran ajuntar per a la realització d’activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, *running o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) serà l’establit per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats.

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzades per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es procedeix al tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, amb l’excepció d’aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments.

Sense perjudici de les excepcions contemplades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.

4. Residències d’estudiants

Es limita l’ús de zones comunes al 30% de l’aforament (inclosos menjadors, on es poden establir torns) i sempre garantint les mesures de distanciament i higiene i prevenció. Se suspenen les visites.

5. Vetles, enterraments i celebracions

a) Vetles i enterraments.

Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, limitant amb un aforament del 30% amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, siguen o no convivents i sempre que es puga garantir la distància de seguretat.

La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.

b) Celebracions.

Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere 1/3 del seu aforament, amb un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides, i que es puga garantir la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene.

Vehicles privats

Es permet l’ús compartit de vehicles privats, amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.

Distància de seguretat interpersonal.

Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida de, almenys, 1,5 metres o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higiene i etiqueta respiratòria.

Ús obligatori de màscares

Les persones de sis anys en avant estan obligades a l’ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

Es recomana l’ús de les màscares en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

L’ús de la màscara no serà obligatori en els següents suposats:

a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres.

L’obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascàra o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Contacte Social

Mesures de seguretat i higiene

Durant els contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides: ús de mascàres, distància mínima de seguretat, mesures alternatives de protecció física si no fos possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Activitat física i passejos

S’elimina qualsevol tipus de restricció per als passejos i l’activitat esportiva individual no professional que s’haguera establit durant la vigència de l’estat d’alarma.

Esport i espectacles esportius

Entrenament mitjà en lligues no professionals federales.

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius s’organitzaran per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris i instalacions que tinguen a la seua disposició, complint les mesures establides per les autoritats sanitàries.

Obertura de piscines esportives

Es poden obrir les piscines a l’aire lliure o cobertes per a la realització d’activitats esportives. Tenen accés preferent els esportistes integrats, a través de la corresponent llicència, en la federació esportiva les modalitats i les especialitats esportives de la qual es desenvolupen en el medi aquàtic; natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i activitats subaquàtiques.

Les piscines esportives no superaran el aforament màxim que garantisca la distància de seguretat d’una persona per 4m2, o si són classes grupals es faran amb un màxim de 10 persones.

Piscines recreatives i platges

Piscines recreatives

Es poden obrir al públic les piscines recreatives, així com les d’allotjaments turístics i urbanizatcions privades, sempre que es mantinga l’aforament màxim del 50% a l’aire lliure i 1/3 en instal·lacions tancades.

Caldrà mantindre la distància de seguretat entre usuaris es reduirà l’aforament.

Les normes d’higiene i prevenció es recordaran als usuaris de piscines i platges mitjançant cartelleria visible o missatges de megafonia, així com la necessitat d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

S’ha d’establir una distribució espacial d’usuaris per a garantir la distància de seguretat mitjançant senyals en el sòl limitant els espais. Els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat.

Platges

En les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d’almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

Tots els objectes personals, com a tovalloles i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit, evitant contacte amb la resta d’usuaris.

Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o recreatives, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants

Es podrà fer ús de les dutxes, urinaris i vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Veure més sobre Platges i Turisme

Turisme actiu

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, en grups de fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

Es permet la realització de l’activitat de guía turística, concentant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 15  persones a l’aire lliure i 10 en espais tancats.

Vegeu també la pàgina Empreses per veure condicions d’obertura i accés a hotels, centres turístics, spa, etc.

Escoletes i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoletes infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys, l’aforament permés serà del 75% respecte de les places autoritzades per a cada centre.

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’aplicarà en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat de 1,5m, llevat que siguen convivents, que no existeix aqueix límit.

Congressos, Conferències i Fires

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Aforament i distància de securetat

En tot moment, aquests esdeveniments hauran de complir les obligacions de distància física, sense superar en cap cas un aforament del 50%, havent de fomentar-se la participació no presencial d’aquells que puguen prestar la seua activitat a distància.

Aquesta limitació s’aplicarà també a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigides a tot tipus de públic i que tinga per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la R + D + I.

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s’haurà de disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc.

Condicions d’accés

Vegeu també la pàgina Cultura per a veure les condicions d’accés a centres culturals, biblioteques, cinemes i teatres, sales d’exposicions, etc.

Activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil

Activitats a l’aire lliure

Quan el desenvolupament de les activitats es porte a terme a l’aire lliure, es deurà limitar el nombre de participants al 50% de la capacitat màxima habitual.

Ajudes a la mobilitat

Ajudes per a la compra i electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana

A fi de fomentar la mobilitat sostenible, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha aprovat ajudes destinades a subvencionar l’adquisició de bicicletes, convencionals o elèctriques, així com per a l’electrificació de bicicletes. Es concedeixen també ajudes per a l’adquisició de vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics.

L’únic requisit per a sol·licitar l’ajuda és ser persona física i resident a la Comunitat Valenciana.

L’ajuda es pot sol·licitar des del 22 de juny fins al 10 de novembre de 2020.

Les quanties subvencionades són diferents segons el tipus d’ajuda que se sol·licite. (Van des de 75€ fins a 250€).

La persona que desitge adquirir una bicicleta o kit d’electrificació haurà d’acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatòria. El llistat de comerços i botigues adherits es pot consultar en l’enllaç al final d’aquest text. El comerç o botiga presentarà la sol·licitud d’ajuda en nom de la persona interessada, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda. Posteriorment, la botiga o comerç adherit sol·licita el pagament de l’ajuda a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

MÉS INFO ACÍ

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací