PUBLICITAT

 

Vista l’aprovació de les bases del programa la Dipu et Beca 2019 per Resolució de l’Alcaldia de data 12 de juny de 2019 convocats en data de 21 de juny de 2019 en les dependències municipals als membres de la comissió avaluadora formada per: President/a: José Antonio Momparler Olmos Secretari/a: Amparo Lozano Maseres Vocal: Rosa Maria Crespo Rodríguez. Vista l’acta de baremació per a la selecció dels becaris del programa la Dipu et beca 2019 de data 21 de juny.

Atès allò disposat per l’article 21.1. g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Reguladora de les Bases de Règim local ES PUBLICA PER AL CONEIXEMENT GENERAL Les puntuacions provisionals de les beques de la Dipu et beca 2019 donant termini fins al divendres 27 de juny de 2019 a les 14:00 hores per presentar possibles disconformitats.

En conseqüència es farà proposa de beca als 12 primers per ordre de puntuació.

Nou llistat provisional del programa La Dipu et Beca 2019 amb format pdf.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -