PUBLICITAT

Bases del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués” 2020

En el marc dels premis literaris “Ciutat de València”, convocat per l’Ajuntament de València, a Edicions del Bullent publicarem l’obra guanyadora del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués”.

Podeu descarregar les bases i accedir als impressos ací: https://bit.ly/2Bbamcw

El termini de presentació finalitza el 22 de juliol de 2020.

Aquí us fem cinc cèntims de les bases en la part que afecta al premi d’assaig “Josep Vicent Marqués”:

5. Es podran presentar als premis d’assaig totes les obres (textos filosòfics, de pensament, aforismes, diaris, memòries…) escrites en valencià l’extensió de les quals no siga inferior a 150 pàgines de grandària DIN A4, lletra Times New Roman, cos 12, a espai i mig. En queden expressament excloses les tesis doctorals i l’àmbit de la investigació.

6. Podran participar en estos premis literaris les persones físiques majors d’edat, que no estiguen sotmeses a alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, i amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de concessió del premi, les persones que resulten premiades hauran d’acreditar no trobar-se sotmeses a cap de les prohibicions previstes en l’article esmentat, com també trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

PUBLICITAT

Llegir més en la font de la informació: Editorial Bullent

Podeu descarregar-vos un pdf de les bases completes al web de l’Ajuntament de València.

Guanyadors d’anys anteriors, publicats per Edicions del Bullent:
Notícies relacionades

 

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací