- PUBLICITAT -

 

L’Ajuntament de Castelló obri el programa de prestacions de serveis socials i informa que:

“A partir d’hui, dia 5 de febrer fins al 30 de novembre de 2021, s’obri el termini del programa de prestacions d’emergència social 2021. Aquestes prestacions són ajudes dirigides a persones individuals o nuclis familiars amb la finalitat de donar suport en una situació greument deteriorada, d’urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, que no poden resoldre amb recursos econòmics propis per a aconseguir el desenrotllament normal humà i social.

Requisits:

Persones individuals o nuclis familiars residents i empadronats al municipi, no incursos en prohibicions de l’article 13 de la Llei General de Subvencions i amb renda per capita no superior a l’establida en la Instrucció que anualment publica la Direcció General de Serveis Socials.

Estar valorat per la treballadora social municipal la necessitat de la prestació.

No disposar d’altres ajudes per a la mateixa finalitat.

PUBLICITAT

Haver justificat les prestacions concedides amb anterioritat en el Pla Familiar d’Inserció.

Que no existisca absentisme escolar en la unitat familiar de convivència.

Finalitat:

Prestacions econòmiques destinades a cobrir despeses de subministraments bàsics de vivenda, despeses extraordinàries, despeses de necessitats bàsiques familiars i en el cas de les persones majors, prestacions per a la promoció de la autonomia.

Bases reguladores: Acord de Ple de 19 de novembre de 2020, publicada en el BOPV de 4 de febrer de 2021.

Convocatòria: Publicada en el BOPV n. 23, de data 4 de febrer de 2021

Regidora delegada de Benestar Social
Anaïs Martorell López

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací