- IFORMACIÓ -

 

Segons informa la pagina web de l’Ajuntament de Castelló ‘castellosom.es‘ el prixim dijous 27 de gener es realitzara un Ple Ordinari.

PUBLICITAT

Font de la noticia: ‘castellosom.es

Per Resolució d’Alcaldia 2022-0067, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que es celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 27 de gener de 2022, dijous, a les 19.30 h hores, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube. Acabades les restriccions sanitàries degut al Covid-19, el públic podrà assistir a la sessió, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 1. LECTURA I APROVACIÓ,SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: Acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 18 de novembre de 2021.
 2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES.
  1. Proposta d’Alcaldia sobre l’augment del preu de l’hora extraordinària en concepte de gratificacions per les hores realitzades fora de l’horari habitual (Expedient núm.106/2022).
  2. Proposta d’Alcaldia sobre la modificació de les retribucions per assistències dels empleats a reunions fora de la jornada de treball. (Expedient núm.105/2022).
  3. Proposta d’Alcaldia sobre modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball (Expedient núm. 2076/2021).
  4. Proposta d’Alcaldia sobre l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Castelló per a l’exercici 2022 (Expedient núm. 2224/2021).
 3. MOCIONS
  1.  Moció presentada pel grup municipal Gent de Castelló i d’Esquerra:Compromís sobre la protecció dels cítrics valencians en la revisió de l’acord amb Sudàfrica.
 4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF)

Ajuntament

     5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

      6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

      7. PRECS I PREGUNTES

Castelló, 24 de gener de 2022
Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -