- PUBLICITAT -

 

La Policia Local de Castelló informa i recomana les castelloneres i castelloneres anar ‘Amb Prudència’ amb les mesures addicionals i complementàries de l’acord de 19 de juny del Consell, com l’ús obligatori de la màscara.

PUBLICITAT

La Policia Local de Castelló vol informar mitjançant una infografia davant l’inici a Castelló d’una fase en la qual l’ús de la màscara és obligatori, segons va acordar la GVA el passat divendres.

Les màscares són des del dia 17 de juliol obligatòries per a les persones a partir de sis anys, a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, encara que puga garantir-se la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

També, en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili.

L’obligació de l’ús de la màscara no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús d’aquesta. Tampoc per a aquelles persones que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

En el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure tampoc s’exigirà el seu ús, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

D’altra banda, no serà necessari portar la màscara a les platges i piscines durant el bany i mentre es romanga a un espai determinat, sempre que es puga respectar la distància de seguretat interpersonal entre els usuaris. En canvi, per als desplaçaments i passejos a les platges i piscines sí que serà obligatori l’ús de màscara.

La Policia Local de Castelló posa l’accent que es recomana el seu ús als espais oberts o tancats privats quan existisquen reunions o una possible confluència de persones no convivents, encara que puga garantir-se la distància de seguretat.

A més, en el cas que al local es preste algun tipus de servei d’hostaleria i restauració, això s’ajustarà al que es preveu en les condicions per a la prestació del servei als establiments d’hostaleria i restauració. Sempre s’haurà de mantenir la distància de seguretat interpersonal a les instal·lacions i serà obligatori l’ús de la màscara.

- PUBLICITAT -