- IFORMACIÓ -

La Generalitat Valenciana decreta l’ús obligatori de la màscara a conseqüència dels rebrots

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, dóna compte de la modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19. [2020/5852].

PUBLICITAT

La modificació i l’addició de les mesures addicionals i complementàries sobre la prevenció front a la Covid-19 són les següents:

La Distància de seguretat interpersonal com a mínim, 1,5 metres.

A partir de sis anys, d’ara en avant, estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

Es recomana l’ús de les mascaretes en espais privats oberts o tancats quan hi haja confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.

L’ús de la mascareta no serà obligatori en els supòsits següents:

a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible usar-la.

b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.

c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.

L’obligació recollida en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable l’ús d’aquesta i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 completa.

Resum de l’ús obligatori:

- PUBLICITAT -