PUBLICITAT

 

LA HISTÒRIA S’ESCRIU EN FEMENÍ OTTI FERRANDOCANDIDATA A L’ALCALDIA

Promocionarem el treball estable i de qualitat beneficiant les empreses que lluiten contra la precarietat laboral, i la integració dels grups amb risc d’exclusió.

Potenciarem l’economia municipal, ajudant a les xicotetes empreses, i autònoms, i promovent l’economia cooperativa.

Facilitarem l’accés a l’habitatge a través del lloguer social, i nous formats de vivenda com el cohousing.

Continuarem lluitant pel Centre de dia. No podem permetre que els nostres majors hagen de moure’s tants quilometres.

Aplicarem el I Pla d’Igualtat Municipal aprovat aquesta legis­latura, per un Castelló més igualitari i just!

PUBLICITAT

Continuarem creant polítiques dirigides a erradicar la intole­rància i l’odi, sobretot encarades cap a les dones i col·lectius LGTBI.

Impulsarem el Califòrnia com a Espai juvenil, amb activitats i instal·lacions adaptades a les seues necessitats.

Seguir posant en valor els premis Castelum Ripae i facilitant i impulsant la tasca d’investigadors, escriptors i artistes locals

Treballarem per la normalització de l’ús del valencià en tots els àmbits de la nostra vida.

Crearem una carta dels drets dels animals per promoure or­denances sobre la protecció i la defensa d’aquestos, donant suport a iniciatives que fomenten la seua protecció.

Treballarem per dotar de més activitat la Casa de la Cultura, i seguirem treballant per tindre una biblioteca actualitzada i amb llibres especialitzats.Seguirem treballant per la memòria històrica: veritat, justícia i reparació.

La finalització de les obres del col•legi públic Severí Torres, i dotar-lo d’allò que necessite, és prioritari per a nosaltres.

Dinamitzarem els Consells Municipals. Creant de nous, i donant-los les ferramentes que necessiten. Més participació és més democràcia.

Treballarem per la protecció dels nostres paratges naturals, posant-los en valor entre la societat, i promocionant un voluntariat ambiental.

Advocarem per l’adquisició progressiva del Castellet i la Font Amarga per convertir-los en espais protegits d’ús públic.

Potenciarem les energies renovables, i l’eficiència energètica als edificis públics, i a les vivendes privades.

Elaborarem un pla contra la pobresa energètica amb l’ob­jectiu de garantir el dret de la ciutadania als subministraments en­ergètics bàsics de la llar.

Crearem més espais verds i treballarem en la millora dels parcs i jardins del poble.

Estarem al costat dels llauradors en totes les seues demandes per afavorir l’increment dels preus de la taronja.

Potenciarem la participació ciutadana, fomentant pressupos­tos participatius.

Esquerra Unida Castelló de la Ribera

- PUBLICITAT -