INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

Realització de pràctiques professionals de dues persones amb títol oficial universitari de llicenciatura o grau en Dret, i una persona amb títol oficial universitari de llicenciatura o grau en Psicologia, en matèries relacionades amb el suport a les associacions de pacients i/o familiars a través de convocatòries d’ajudes, i amb la protecció dels drets d’els/les pacients.

Les beques estan dotades de 1.064,49 euros bruts mensuals, subjectes a les retencions que procedisquen legalment, en atenció al que es disposa en l’article 21 de la referida Ordre 7/2016 i la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (DOGV 8487, 15.02.2019).
L’import de les beques s’abonaran a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per la persona titular del Servei on estiguen desenvolupant les pràctiques, d’una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana..(DOGV nº 8612, de 13/08/2019)

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18722

Ajuntament de Castelló

PUBLICITAT
- PUBLICITAT -