PUBLICITAT

 

L’Ajuntament de Castelló s’adherix, un any més, al programa “La Dipu et beca” la finalitat de la qual és que estudiants majors de 18 anys, universitaris o de Formació Professional, realitzen pràctiques formatives en els distints departaments municipals.

La duració màxima de les beques serà de 2 mesos i hauran de comprendre necessàriament els mesos de juliol i agost. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor, havent d’indicar-se en les corresponents bases de l’ajuntament si este decidix un nombre més gran d’hores de dedicació.

Les especialitats formatives que podran ser beneficiàries d’este programa són les que es vénen determinades en les bases de cada convocatòria. La dotació mensual bruta de la beca és de 500€ bruts, per beca i mes concedit.

En la convocatòria 2019 se oferiran 12 beques d’un mes.

Termini de sol·licitud 12 al 20 de juny de 2019.

- PUBLICITAT -