- PUBLICITAT -

 

Des de l’Ajuntament de Castelló es vol informar que al llarg de l’any es realitzen diferents tractaments de plagues als espais públics i als edificis públics municipals, que són els llocs on es pot intervenir, a més de tractar de seguir totes les recomanacions de la Conselleria de Sanitat per prevenir, els tractaments es realitzen majoritàriament per minimitzar o eradicar: rosegadors, panderoles, mosquits, vespes, formigues, puces etc…

Per dur a terme les actuacions, se segueixen els criteris del control integrat de plagues que marca la llei i que consisteixen en la millora de les condicions higièniques, la utilització de mètodes d’exclusió de la plaga, la manipulació de l’hàbitat i l’adopció d’estratègies de conscienciació de la població per evitar les conductes que poden contribuir a la proliferació de la plaga.

Si cal, també seleccionen els plaguicides específics amb la mínima toxicitat i el mínim impacte sobre el medi ambient.

PUBLICITAT

Per entendre bé el que s’està fent des de l’Ajuntament de Castelló cal conéixer alguns paràmetres i conceptes. També cal dir que les estratègies de planificacions i tractaments que realitzen els tècnics especialistes contractats per l’Ajuntament, moltes vegades augmenten durant un període de temps la visualització de rosegadors, panderoles, mosquits, vespes, formigues etc.. per part de la ciutadania, es deu a l’actuació d’aquestos tècnics sobre el lloc on estan habitualment i això provoca que fugint del plaguicida apareguen a la superfície.

Fotos: pixabay.com

Què és el control de plagues

Els conceptes de plaga i de control de plagues han anant evolucionant al llarg del temps paral·lelament al desenvolupament i als problemes de salut de la nostra societat, perquè les conseqüències que generava la presència d’organismes a prop de les persones al començament del segle XX eren molt diferents de les que originen actualment.

Per això, si bé abans l’objectiu principal dels tractaments contra plagues era l’eradicació total dels organismes nocius, des de fa uns anys aquesta finalitat s’ha anat substituint pel manteniment de les plagues en uns nivells acceptables des d’un punt de vista tant sanitari i del benestar de les persones i el nou objectiu és el control de les espècies perjudicials per a l’home, i mantenir-les sota el llindar de tolerància.

Dins dels programes de control de plagues s’incorporen les mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi i el control dels factors que afavoreixen l’aparició i el desenvolupament de les plagues, com a base imprescindible per tal d’assegurar l’èxit de les actuacions.

L’estratègia de control es planifica sempre d’acord amb un diagnòstic previ del problema, a partir del qual s’escull el mètode més adequat, tenint en compte l’espècie que forma la plaga, la seua distribució, les característiques del lloc o de l’àrea objecte del tractament i l’ús que se’n fa.

Cal tenir en compte que els nous sistemes de control bioracional que estan apareixent en el mercat permeten evitar l’ús preventiu dels insecticides convencionals i utilitzar els nous compostos per detectar i avaluar la magnitud d’una plaga o bé per estudiar-ne el moviment, la majoria de productes tenen una acció lenta, per la qual cosa és necessària una bona planificació i, per tant, un canvi de mentalitat de les persones.

Joanjo Puertos

- PUBLICITAT -