- INFORMACIÓ -

 

Beques per a l’alumnat que finalitze els estudis universitaris durant el curs 2018-2019

PUBLICITAT

Apartat 1. Objecte

Convocar per al curs 2018-2019 les beques per a la realització d’estudis universitaris per als alumnes als qui els reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià, a les quals fa referència l’apartat 2.1.a de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià i dels centres públics adscrits.

Apartat 2. Beneficiaris i estudis compresos

1. Podran sol·licitar la beca els alumnes als qui els reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques que integren el sistema universitari valencià, o en els centres públics adscrits, i estiguen matriculats en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

2. No s’inclouen en aquesta convocatòria les exempcions ni les ajudes per a la realització d’estudis de màster ni els corresponents al tercercicle o doctorat, estudis d’especialització ni estudis que condueixen a l’obtenció de títols propis de les universitats.

Apartat 15. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran en els registres de les universitats o en qualsevol altra de les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que els sol·licitants optaren per presentar la sol·licitud en una oficina de correus d’Espanya, ho faran en un sobre obert perquè cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus abans de ser certificat.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Més informació: dogv.gva.es/datos/2018/09

- PUBLICITAT -