- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de manera telemàtica el proper dia 21 de maig de 2020, dijous, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (12 de març de 2020)

2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia

3.- Aprovació Modificació de Crèdit 7/2020

4.- Aprovació Pla Econòmic-Financer 2020-2021

PUBLICITAT

5.- Aprovació Modificació Ordenança Taules i Cadires

6.- Aprovació Bases Ajudes Autònoms

7.- Aprovació denegació declaració de situació individualitzada de minimització impacte territorial i ambiental

8.- Mocions

9.- Precs i preguntes

Vva. de Castellón, 18 de maig de 2020.

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Anunci Ple Ordinari 21 de Maig amb format pdf

- PUBLICITAT -