- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 29 de juliol de 2019, dilluns, a les 21.30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, per problemes tècnics NO es transmetrà en directe.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors (15 i 20 de juny de 2019)

PUBLICITAT

2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia.

3.- Aprovació Modificació de les bases d’execució del pressupost.

4.- Aprovació Modificació de crèdit 13/2019.

5.- Aprovació deixar sense efecte l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de locals públics.

6.- Aprovació traçat col·lector EDAR Senyera i Sant Joanet.

7.- Donar compte Pla General Estructural i Pla Ordenació pormenortizada.

8.- Aprovació dies festius locals 2020.

9.- Aprovació modificació comissions informatives i membres consells municipals.

10.- Ratificació resolució alcaldia aprovació declaració dies no lectius curs 2019-2020.

11.- Donar compte resolució alcaldia nomenaments i delegacions en Junta Govern Local.

12.- Donar compte resolució alcaldia nomenament Tinents d’Alcalde.

13.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 24 de juliol de 2018
L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -