- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 9 de juliol de 2020, dijous, a les 19.30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.villanuevadecastellon.es i en www.elmiragall.org.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (21 de maig de 2020)

2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia

3.- Informació de les regidories

4.- Aprovació dies festius locals 2021

PUBLICITAT

5.- Aprovació dies no lectius curs 2020-2021

6.- Aprovació Modificació de Crèdits – Crèdit extraordinari – Suplement de crèdit 10/2020.

7. Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2/2020

8. Precs i preguntes

Castelló, 6 de juliol de 2020

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Anunci Ple Ordinari 9 de juliol del 2020 a les 19:30 hores

- PUBLICITAT -