PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al segon pis de l’Edifici l’Obrera el proper dia 22 de maig de 2019, dimecres, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors (29 de març, 2 i 28 d’abril de 2019)

2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia.

3.- Aprovació modificació RLT oficials de policia local.

4.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 17 de maig de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -