- PUBLICITAT -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 19 de setembre de 2019, dijous, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (29 de juliol de 2019)

PUBLICITAT

2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia.

3.- Informació de les Regidories

4.- Aprovació Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

5.- Aprovació ampliació quantia global gratificacions

6.- Aprovació adaptació noves bases reguladores delegació en Diputació servei de Recaptació.

7.- Aprovació subvenció nominativa Club Pilota

8.- Aprovació acceptació delegació de Conselleria d’Educació «Reforma Institut Vicent Gandia» dins del Pla Edificant.

9.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 16 de setembre de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -