- PUBLICITAT -

 

Ple sessió ordinària

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 19 de setembre de 2018, dimecres, a les 22:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen. Es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es.

ORDRE DEL DIA

PUBLICITAT

1.-Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (19 de juliol de 2018).

2.-Dació de compte Resolucions d’alcaldia.

3.-Informació de les Regidories.

4.-Mocions.

5.-Torn obert de paraula: precs i preguntes.

Vva. de Castellón, 14 de setembre de 2018

L’Alcalde-President
Óscar Noguera Alberola

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -