PUBLICITAT

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 12 de març de 2020, dijous, a les 21.00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org, des de la web municipal www.villanuevadecastellon.es i des de Youtube.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborranys actes de la sessions anteriors (16 de gener i 6 de febrer de 2020)
2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia
3.- Informació de les regidories
4.- Aprovació Pla Estratègic subvencions 2020-2021
5.- Dació de compte liquidació exercici 2019
6.- Dació de compte PMP i Morositat 4t. trimestre 2019
7.- Dació de compte resolucions contraries a reparos 2019
8.- Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 1/2019
9.- Aprovació establiment criteris pagament assistències a judicis Policia Local
10.- Aprovació modificació puntual Relació de Llocs de Treball
11.- Contestació al·legació al canvi de nom del municipi i aprovació definitiva, si escau
12.- Aprovació modificació Ordenança reguladora de l’espai urbà
13.- Ratificació resolució alcaldia sol·licitud subvenció a l’IVACE per a la millora de polígons
14.- Dació de compte de Resolucions d’Alcaldia d’organització municipal
15.- Dació decompte canvi membre Comissions Informatives
16.- Moció conjunta Dia Internacional de les Dones 8 de març

Villanueva de Castellón, 9 de març de 2020

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

PUBLICITAT
- PUBLICITAT -