PUBLICITAT

 

Edicte de l’Ajuntament de Castelló sobre ampliació període voluntari de pagament de padrons tributaris de l’exercici 2020.

Per Resolució d’Alcaldia 527/2020 de data 16/04/2020 ha resolt:

Primer, ampliar el període voluntari de pagament dels següents padrons tributaris:

Segon, ajornar el cobrament dels rebuts domiciliats:

PUBLICITAT

1. Domiciliats fraccionats en 5 quotes (amb bonificació del 5%): la segona quota que es carrega al banc el 25 d’abril es carregarà junt a la quarta i quinta a parts iguals el 25/09/2020 i 25/11/2020.

2. Domiciliats fraccionats en una sola quota (amb bonificació del 5%): la quota única del 25/04/2020 s’ajorna al 25/09/2020, data en la que es carregarà al banc.

3. Domiciliacions individuals de tributs (sense bonificació):

– Taxa per entrada de vehicles (guals) i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: la quota, que es carregava al banc el 25/04/2020, s’ajorna al 25/09/2020.
– IBI urbana: la quota, que es carregava al banc el 25/07/2020, s’ajorna al 25/09/2020.
– IBI rústica, Taxa de recollida de residus sòlids urbans e Impost sobre Activitats Econòmiques: es manté la data de 25/11/2020.

Segons estableix l’art. 14. del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), els interessats podran interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la finalització del període d’exposició pública.

Pel present queden notificats tots els contribuents inclosos en el padró, a efectes del que estableix l’art. 102.3 de la Llei General Tributària.

Transcorregut el termini de cobrament en període voluntari, s’iniciarà el període executiu de cobrament per als rebuts que no hagen sigut pagats, segons el que establix l’art. 161 de la LGT, meritant-se el recàrrec d’apremi, interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produïsquen. Lloc de pagament: En els rebuts no domiciliats, prèvia retirada del rebut en les Oficines Municipals, en les entitats Bankia, La Caixa, BBVA, Santander i Cajamar.

Modalitat d’ingrés: Pels òrgans de recaptació col·laboradors en la gestió recaptatòria, o per domiciliació prèvia.

Vva. de Castellón, a 16 d’abril de 2020
L’alcalde-president,
E. Òscar Noguera Alberola.

- PUBLICITAT -