- PUBLICITAT -

 

Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2021.

Què es pot sol·licitar?

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials

Qui pot iniciar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents en la Comunitat Valenciana.

PUBLICITAT

L’ajuda podrà ser sol·licitada per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, en el seu cas, guardador de fet.

Requisits

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Ser menor de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d’ajudes de transport, a més, cal:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

Del 09.04.2021 al 10.05.2021

Quina documentació s’ha de presentar?

1. La sol·licitud d’ajuda personal per a persones amb diversitat funcional.
2. Un pressupost detallat de l’acció per a la qual se sol·licita ajuda.
3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s’acompanyarà, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.
4. Sol·licitud d’alta de domiciliació bancària omplida.

On s’ha d’anar?

Presencial

En el registre d’entrada de la direcció territorial d’igualtat i polítiques inclusives corresponent al municipi on residisca la persona sol·licitant, sense perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per internet

A través de l’enllaç corresponent

Més informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369

- PUBLICITAT -