- PUBLICITAT -

 

Així ho diu l’informe sobre violència de gènere

Tots els indicadors de la violència masclista van experimentar durant el segon trimestre del 2022 un significatiu augment pel que fa al mateix període de l’any anterior: el nombre de denúncies per violència de gènere va ascendir al País Valencià un 22,2% en enregistrar-se un total de 6.909 enfront de les 5.656 d’un any abans, mentre que el nombre de víctimes, 6.252, va augmentar un 11,9% en relació a les 5.589 registrades en el mateix període del 2021. Es calculen 24 víctimes per cada 10.000 dones.

L’informe sobre violència de gènere, fet públic per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, arreplega també l’evolució a l’alça de les ordres de protecció adoptades pels jutjats: 1.247, un 21% més que les 1.031 acordades entre abril i juny del passat any.

PUBLICITAT

Aquest segon trimestre es va tornar a mostrar l’efecte de les modificacions legals introduïdes en la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència en l’adopció, per part dels jutjats de violència sobre la dona, de mesures civils per a protegir els fills i filles de les víctimes. Així, els jutjats valencians van decidir en 153 ocasions suspendre el règim de visites dels presumptes maltractadors.

Durant el trimestre analitzat, les denúncies presentades pels serveis assistencials i tercers en general van experimentar un nou increment. Així, els atestats policials amb denúncia d’un familiar van créixer un 41,5%; els parts de lesions remesos directament als jutjats ho van fer en un 9,4% i les denúncies interposades per serveis d’assistència o tercers en general un 358,1%.

Aquestes dades es tradueixen en un augment de la taxa de dones víctimes per cada 10.000 dones registrada a tot l’Estat, que ha passat de 16,6 en el segon trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 punts més).

El País Valencià presenta la tercera taxa més alta de l’Estat, 24,2, només per darrere de Múrcia (28,5) i Balears (27,6), un 11,1% més que un any abans, quan la taxa era un 21,8.

Alhora, entre els mesos d’abril i juny es van incoar pels jutjats de violència sobre la dona un total de 1.479 ordres de protecció, de les quals van ser no admeses 29 i se’n van concedir 1.247, un 21% més; i se’n van denegar 203, un 3,6% més que en el mateix període de l’any anterior.

Els mateixos òrgans judicials van dictar en aquest segon trimestre 968 sentències condemnatòries, la qual cosa implica un increment interanual del 15,2%, i 88 sentències absolutòries, un 10%. Del total de les sentències emeses, per tant, un 91,7% va acabar amb una resolució de culpabilitat per als acusats.

Diari Veu del País Valencià

- PUBLICITAT -