- PUBLICITAT -

 

GVA – Subvencions a entitats esportives que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i esport.

PUBLICITAT

L’objecte de les ajudes és la concessió de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre per a programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport, excloent la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells en risc d’exclusió social per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, raça, ètnia, situació de pobresa, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i els que integren persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre legalment constituïdes, que realitzen programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport i que desenvolupen l’activitat objecte de subvenció en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les entitats esportives hauran d’estar legalment constituïdes d’acord amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana i inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Les entitats sol·licitants hauran d’evidenciar de manera inequívoca, a través del programa presentat, que són les organitzadores i que realitzen l’activitat en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les entitats privades sense ànim de lucre amb seccions esportives o seccions de recreació esportiva titulars de centres d’acció social (centres de rehabilitació i integració social, centres específics per a persones amb malaltia mental crònica, centres ocupacionals, centres de dia, llars i residències, etc.), únicament podran presentar programes esportius d’integració per activitats especials diferents a les prestacions i serveis ordinaris d’activitats fisicoesportives que són part inherent de la programació d’aquests centres.

Es podrà presentar una sola sol·licitud per entitat.

POTS ACCEDIR A TOTA LA INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18630

- PUBLICITAT -