PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, realitzà ajudes econòmiques destinades al finançament del transport universitari dels alumnes que resideixen en poblacions de la Comunitat Valenciana allunyades dels centres universitaris, a fi de garantir la igualtat d’accés als ensenyaments universitaris, col·labora en el finançament del transport universitari dels alumnes que resideixen en poblacions de la Comunitat Valenciana allunyades dels centres universitaris.

L’ordre 3/2019, de 31 de gener, publicada en el DOCV 8482 (08.02.19) que va dirigida als ajuntaments, associacions d’alumnes, cooperatives de consumidors i usuaris i empreses de transport regular.

Beneficiaris

Associacions d’estudiants universitaris, cooperatives de consumidors i usuaris l’objecte dels quals siga el transport d’alumnat universitari, ajuntaments i, subsidiàriament, per a aquelles rutes on no concórreguen alguna d’aquestes entitats, empreses de transport públic regular permanent d’ús general.

Les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits recollits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, sempre que siga exigible per la legislació que li siga aplicable, les entitats beneficiàries hauran de disposar d’un pla d’igualtat entre homes i dones.

Queden excloses les empreses en crisis definides en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisis (DOUE C 249 de 31.07.2014).

Aquestes ajudes tenen com a finalitat facilitar l’accés a la universitat als estudiants que resideixen en poblacions diferents dels centres ensenyament universitari i els serveis de transport universitari hauran de complir els següents requisits:

Distància. La distància entre el campus universitari i la població o poblacions des de les quals es preste el servei de transport no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km.

Temps. La duració del trajecte no serà superior a 90 minuts.

Servei. El servei de transport haurà de prestar-se en la totalitat dels períodes lectius del curs acadèmic al qual es refereix la corresponent convocatòria i els horaris hauran d’ajustar-se als de la jornada lectiva.

Destinació i retorn. Serà el corresponent campus universitari.

Prestació del servei. La prestació del servei es realitzarà a risc i perill de l’empresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint allò que disposa la normativa reguladora de l’activitat del transport per carretera.

Descompte. Les empreses de transport públic regular permanent d’ús general hauran d’aplicar un descompte als estudiants universitaris, a determinar per la corresponent convocatòria, sobre les tarifes oficials aprovades per la direcció general competent en matèria de transport per carretera i referides a l’any d’inici del curs acadèmic al qual es refereix la corresponent convocatòria.

Ajuntament de Castelló

Publicitat