- IFORMACIÓ -

 

L’Ordre 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV 7450 26.01.2015), crea i regula per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial com a reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que ha cursat brillantment aquesta etapa educativa.

PUBLICITAT

En la mencionada ordre s’indica que, anualment, la conselleria competent en matèria d’educació convocarà aquests premis per als alumnes que hagen finalitzat els seus estudis en el curs acadèmic anterior a aquesta convocatòria.

Enllaç per a accedir a la informació: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9056.pdf.

Font: – Regidoria d’Esports i Noves Tecnologies
- PUBLICITAT -