- PUBLICITAT -

 

Davant l’augment de casos de COVID 19 en els darrers dies al nostre poble. Les dades aportades per Salut Pública indiquen que a 04 de novembre hem passat a 226 casos per cada 100.000 habitants (16).

L’Ajuntament de Castelló amb el propòsit de contenir la propagació de la pandèmia al nostre poble i poder revertir la situació, ha adoptat una sèrie de mesures, que estaran vigents durant els pròxims 12 dies.

• Els parcs, jardins i zones de joc infantils al casc urbà estaran oberts des de les 8,00h fins a les 18,00h.
• A les dependències municipals només es podrà acudir amb cita prèvia.
• A les instal·lacions esportives municipals només es permet l’activitat federada a porta tancada. Se suspenen els entrenaments i partits de futbol 8 fins el dia 09-11-2020 inclòs.
• Les pistes d’Skate romandran tancades fins nou avís.
• L’activitat acadèmica obligatòria (escoles i instituts), continua amb normalitat.
• Ajornar activitats culturals, d’oci i joventut programades.
• Es recomana que no es realitzen reunions d’associacions festives, lúdiques i culturals.
• L’Ajuntament intensificarà el control policial per assegurar el compliment d’aquestes mesures, vigents fins el 16 de novembre.
• si no es respecten les mesures pot comportar sanció econòmica.

ALTRES MESURES

•Restricció de la mobilitat nocturna entre les 00 i 06 h.
•Límit de 6 persones en reunions socials i familiars.
•En bars i restaurants, taules limitades a 6 persones. Consum en barra prohibit. Tancament a les 00h.
•Es prohibeix el consum d’alcohol a la via pública les 24h del dia, excepte als establiments d’hostaleria i restauració.
•Prohibit fumar en espais a l’aire lliure si no es pot respectar una distància mínima de 2 metres.
•Mascareta i distància social obligatòria, fonamentals per continuar fent front a aquesta situació.
•Llavar-se les mans amb freqüència preferentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.
•Ventilar les estances i desinfectar les superfícies.
•Aïllament preventiu en cas que sigues contacte estret d’un positiu, o si estàs esperant que et facen la PCR o encara no t’han donat el resultat. Davant un cas sospitós de Covid-19 mantindre la calma i seguir les indicacions del teu Centre de Salut. Per a qualsevol dubte telefona al 900 300 555.
•Informar-se pels canals oficials municipals.

Demane a la ciutadania que actue amb precaució i responsabilitat seguint les mesures indicades i podrem fer una vida quotidiana sempre respectant aquestes mesures. En aquests moments és fonamental la col·laboració de tots i totes, perquè només junts podrem aconseguir-ho.

PUBLICITAT

Codi Validació: 7L4C4CL47CJNLKL63ZNH7JF73 | Verificació: https://castello.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1
Emilio Óscar Noguera

Font: – Alcaldia de Castelló
- PUBLICITAT -