PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al segon pis de l’Edifici l’Obrera el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors ( 17 de gener i 27 de febrer de 2019)

2.-Dació de compte Resolucions d’alcaldia.

3.-Aprovació Modificacions de Crèdit 3/2019; 4/2019 i 5/2019

4.-Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2019

5.-Donar compte tancament i liquidació pressupost 2018

6.- Donar compte reparos 2018

7.-Aprovació Oferta Empleo Púbic OPE 2019

8.-Aprovació Segona Modificació RLT

9.-Aprovació Pla Igualtat Local (Protocol violència de gènere)

10.-Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 25 de març de 2019
L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Ajuntament de Castelló

Publicitat